Обласна методична служба

Діяльність методичних служб

 

Докорінні зміни, що відбуваються в освітній галузі України і пов‘язані з реформуванням загальної середньої освіти, потребують від педагогічних працівників професійної мобільності, вміння швидко переучуватися, самовдосконалюватися.

Аналіз сучасного стану системи підвищення кваліфікації вчителів свідчить про домінуючу роль системи удосконалення професійного розвитку педагогів як керованого професіоналізму. Причому її ефективність знизилась, оскільки відбувається модернізація всередині самої системи, йде пошук нових концепцій підготовки фахівця, проходять апробацію різні освітні практики, відбувається активне експериментування зі змістом, методами, формами навчання.

Поряд із цим провідна  роль в  освіті  дорослих,  і  зокрема  вчителів,  залишається за  інститутами  післядипломної педагогічної  освіти,  районними(міськими)  методичними  кабінетами(центрами), методичними службами об’єднаних територіальних громад, діяльність яких спрямована на забезпечення  постійного  професійного  розвитку педагогічних  працівників,  зорієнтованого  на  задоволення  їхніх  потреб  у соціалізації  та  самореалізації,  підвищення їхнього  культурного,  освітнього та наукового рівнів.

У 2018 р. науково-методичний супровід роботи закладів освіти області здійснюють 14 РМК, 6  ММК,  11  методичних  кабінетів  (центрів)  у  структурі  відділів  освіти об’єднаних територіальних громад; у 20 ОТГ – методичні послуги надаються методичними структурами на засадах співробітництва на підставі укладених угод; у  10  ОТГ  методична  служба  як  структурна  одиниця відсутня (дані функції частково передано опорним школам, методичним радам, методичним  об’єднанням;  координація  їх  діяльності  здійснюється спеціалістом/методистом органу управління освітою ОТГ ).

Сприяння визнанню кожним педагогом власної освітньої траєкторії в системі неперервної освіти, яка б поєднала якісне оволодіння обов’язковими нормативними знаннями, розширювала та поглиблювала фахові знання та набуття нових компетентностей на основі власних професійних інтересів є головною метою діяльності методичної служби області.

Серед векторів науково-методичної роботи  виокремлено:

- мотивацію педагогів до безперервного підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності, навчання впродовж  життя;

- розуміння сенсу реформ і їх адекватне сприйняття;

- готовність до інноваційної діяльності;

- осмислення особистісно зорієнтованого, діяльнісного, компетентісного підходів в  освіті;

- налаштованість і спроможність учителя до врахування індивідуальності кожної дитини, розвитку її задатків, талантів, забезпечення необхідного соціального захисту.

З прийняттям нового Закону України «Про освіту» діяльність методичних кабінетів  потребує  переосмислення,  пошуку  оптимальних  форм  науково-методичної  підтримки  роботи  педагога  та  керівника.  Адже  новий  Закон  України  «По  освіту»  (ст.75)  наділяє  методичні  кабінети  повноваженнями  обслуговування  закладів  освіти  з  питань  науково-методичного  забезпечення.

Це обумовлює пошук нової моделі організації науково-методичної роботи на регіональному рівні, актуалізує проблему перетворення методичних установ на сервісні центри.

У 2017 р. ХОІППО започатковано обласний проект «Партнерство методичних служб», реалізація якого спрямована на:

  • розробку нормативних документів локального характеру (Положення, Угоди);
  • комунікацію, обмін досвідом, навчання;
  • вивчення думки педпрацівників щодо функціонування та діяльності методичних структур;
  • вироблення засад діяльності методичних служб у сучасних умовах на засадах методичного сервісу.

Сьогодні сервісний підхід став пріоритетним у роботі Віньковецького РМК, методичних кабінетів Дунаєвецької міської ОТГ, Чемеровецької ОТГ, Війтовецької ОТГ, науково-методичного центру Кам’янець-Подільської міської ради.

Досвід  діяльності  методичних  структур  області  висвітлено  у  науково-методичному  посібнику  «Методична  служба  Хмельниччини.  Інформаційно-методичний  альманах» (2017 р.), практика діяльності методичного кабінету Дунаєвецької міської ОТГ представлена у посібнику «Нова школа у нових громадах. Посібник з ефективного управління освітою в об’єднаних територіальних громадах» (2017 р.)  та визнана кращою за результатами Всеукраїнського конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування», організованого Міністерством регіонального розвитку України при підтримці Програми Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні» (2017 р.).

Концептуальні зміни в освіті спонукають працівників методичних служб до пошуку гнучких моделей подальшої діяльності. Причому подальша діяльність методичних служб потребує оновлення нормативно-правової бази, що має відбутись на загальнодержавному рівні.